ensr
ensr
Završena izrada sveobuhvatnog registra svih neporeskih nameta

USAID Projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta je završio izradu sveobuhvatnog registra svih neporeskih nameta koji postoje u Republici Srbiji (sve naknade, takse, obavezne članarine, plaćanja, troškovi i slično) a koje plaćaju pravna i fizička lica.

 

Registar svih neporeskih nameta obuhvata sve one oblike koje privreda i građani plaćaju a koji nisu porezi. On obuhvata sve vrste naknada, taksi i drugih vrsta plaćanja koja se plaćaju državnim organima, lokalnim samoupravama, nezavisnim agencijama i regulatornim telima, direkcijama, komisijama, komorama, sertifikacionim telima, javnim preduzećima i svim drugim entitetima, kako javnog sektora, tako i van njega, koji imaju pravo da uvode i naplaćuju neporeske namete.

 

Svaki od identifikovanih neporeskih nameta je u registru detaljno opisan preko 18 različitih kriterijuma, a to su sledeći:

 

 1. Neporeski namet: naziv neporeske dažbine
 2. Stvarna priroda nameta: određenje dažbine kao naknade, takse, poreza, obaveznog osiguranja ili propisane cene u zavisnosti od njenih fiskalnih osobina:
 • naknada– plaćanje za korišćenje određenog javnog dobra, obveznik plaćanja je korisnik tog dobra, a visina naknade po pravilu zavisi od obima i načina korišćenja tog dobra;
 • taksa– plaćanje za korišćenje određene javne usluge, obveznik plaćanja je korisnik te usluge, dok je visina takse po pravilu određena u apsolutnom iznosu u zavisnosti od vrste javne usluge koja se pruža;
 • porez– propisana obaveza plaćanja po određenom osnovu (obavljanje određene delatnosti, promet ili uvoz određenih dobara i slično) pri čemu se za uzvrat ne dobija pravo korišćenja određenog javnog dobra ili javne usluge, a naplaćeni prihod u celosti ili većim delom nema unapred određenu namenu;
 • namenski porez –porez, pri čemu je naplaćenom prihodu u celini unapred utvrđena namena;
 • obavezna članarina– članarina u udruženju/komori u kojima je članstvo obavezno ili je ono obavezno da bi se obavljala određena delatnost;
 • obavezno osiguranje– propisana obaveza plaćanja pri čemu se uplaćena sredstva namenski koriste za isplatu šteta u propisanim osiguranim slučajevima i
 • propisana cena– propisani iznos koji određeni državni organ ili organizacija naplaćuju za pružanje usluge, pri čemu se ova usluga može pribaviti i na tržištu, odnosno mogu je pružati i druga lica, a ne samo državni organ.

 

 1. Komentar– mišljenje KPMG da je reč o parafiskalnoj dažbini ili dodatno objašnjenje o samoj dažbini.
 2. Zakon– zakonski osnov za naplatu dažbine.
 3. Podzakonski akt– propis (uredba, pravilnik, odluka) kojim je utvrđena visina dažbine (ako nije utvrđena zakonom) i/ili bliže uređen postupak plaćanja.
 4. Nadležno ministarstvo– ministarstvo zaduženo za pripremu i sprovođenje zakona.
 5. Svrha uvođenja i namena prihoda– zakonom utvrđen razlog (ako je naveden) ili iz propisa izveden zaključak o razlogu za naplatu dažbine, kao i namena prihoda ukoliko je ona propisom unapred utvrđena.
 6. Osnov (predmet) plaćanja– način nastanka obaveze plaćanja dažbine.
 7. Obveznik– lice kojem nastaje obaveza plaćanja dažbine.
 8. Osnovica– veličina od koje zavisi visina dažbine, ukoliko postoji.
 9. Stopa/iznos– stopa u procentima ili novčani iznos koji se primenjuje na osnovicu (ako postoji), odnosno propisan apsolutni iznos dažbine.
 10. Način utvrđivanja– način utvrđivanja visine obaveze, koji načelno može biti:
 • samooporezivanje – obveznik plaćanja sam utvrđuje visinu obaveze na osnovu propisanih elemenata;
 • akt/račun/ugovor – visinu obaveze utvrđuje nadležni organ/lice aktom (rešenjem, odlukama), izdavanjem obračuna (računa) ili je visina obaveze uneta u ugovor (ako je propisima predviđeno zaključivanje ugovora);
 • propisan iznos – visina obaveze utvrđena je propisom u apsolutnom iznosu.

 

 1. Oslobađanja/olakšice– propisana umanjenja, izuzimanja ili oslobađanja od plaćanja dažbine.
 2. Organ za utvrđivanje i naplatu– entitet koji utvrđuje obavezu i evidentira njeno plaćanje.
 3. Rokovi plaćanja– rok u kojem se obaveza plaća, pri čemu:
 • prilikom podnošenja zahteva – dokaz o uplati propisanog iznosa se podnosi uz zahtev za pružanje usluge;
 • plaćanje prethodi usluzi/izdavanju akta – dokaz o plaćanju prethodi ostvarivanju određenog prava, pružanju usluge i slično;
 • utvrđuje se aktom/računom/ugovorom – nije propisan opšti rok, već se rokovi plaćanja utvrđuju u dokumentu kojim se utvrđuje visina obaveze.

 

 1. Nadležni organ za prinudnu naplatu– organ/način na koji se sprovodi prinudna naplata neplaćene obaveze:
 • poreski postupak – Poreska uprava (PU), lokalna poreska administracija (LPA);
 • sudsko izvršenje – naplata se sprovodi sudskim putem.

 

 1. Raspodela prihoda– pripadnost prihoda
 2. Uplatni račun– račun na koji se obaveze plaćaju

 

Leave a Reply